Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden – Urban Survival BV

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Urban Survival BV en op alle met u (afnemers van producten van Urban Survival BV) gesloten overeenkomsten.
1.2 Verkoop via de website van Urban Survival BV (www.urbansurvival.nl) valt ook onder deze voorwaarden.
1.3 Wanneer in de algemene voorwaarden gesproken wordt over catalogus wordt ook de Urban Survival BV catalogus op het internet bedoeld.

2. Bestellen

2.1 Bestellingen kunnen (met vermelding van klantnummer, uw meest recente straatadres, de juiste bestelnummers en aantallen te bestellen artikelen), per e-mail of via de website worden geplaatst. Volgt u daarbij de aanwijzingen op de website.
2.2 Het minimum bestelbedrag is € 25,-. Voor bestellingen onder € 25,- geldt een toeslag van € 8,-. Urban Survival BV heeft het recht bestellingen zonder opgave van redenen niet uit te voeren dan wel daaraan voorwaarden, zoals vooruitbetaling of verzending onder rembours, te verbinden.
2.3 Per bestelling wordt er € 7,00 (NL) en € 8,50 (BE) aan verzendkosten berekend.
2.4 Indien u onder rembours bij Urban Survival bestelt, wordt € 6.95 extra verzendkosten berekend.
2.5 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Urban Survival BV uw bestelling in behandeling heeft genomen.

3. Prijzen

3.1 Voor de meest actuele prijsinformatie raden wij u aan bij ons te informeren of de website te raadplegen.
3.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Urban Survival BV bevoegd de op de website vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.
3.3 Alle prijzen zijn inclusief kosten van verpakking en BTW, exclusief kosten van vervoer, verzending, verzekering en wettelijke bijdragen.
3.4 Urban Survival BV is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen aan u door te berekenen.

4. Levering

4.1 Urban Survival BV bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder. Indien u bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten voor uw rekening. Alle bestellingen worden op het opgegeven adres afgeleverd.
4.2 Per bestelling wordt, afhankelijk van de wijze van betaling, éénmalig een op de website vermelde bijdrage in de verzendkosten in rekening gebracht.
4.3 Urban Survival levert de bestelling zoals op de website is vermeld met
bekwame spoed af. Bij vertraging ontvangt u hierover uiterlijk binnen een maand na de acceptatie van de bestelling van Urban Survival BV bericht. U heeft dan het recht om uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst van het vertragingsbericht de bestelling zonder kosten te annuleren. Vindt die annulering niet (tijdig) plaats, dan wordt u geacht met de vertraging in te stemmen.
4.4 Indien een gedeelte van de bestelling pas later kan worden geleverd, geldt hetzelfde. Aan nalevering zijn geen extra kosten verbonden.
4.5 Indien levering van een artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal Urban Survival BV in overleg met u trachten een zowel wat prijs als kwaliteit vergelijkbaar artikel te leveren.
4.6 Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. In dat geval kunt u dit tot 7 dagen na uw bestelling bij ons melden en wordt de levering eventueel op onze kosten aangevuld of opnieuw gedaan.

5. Betaling

5.1 U dient of contant bij aflevering (onder rembours), per iDeal of per overschrijving via bank of giro, op nader in de website uiteengezette voorwaarden te betalen.
5.2 Indien Urban Survival BV toestaat dat op rekening wordt betaald, geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
5.3 U kunt de betaling niet verrekenen met tegenvorderingen. U mag de betaling evenmin om welke reden dan ook opschorten.
5.4 Vooruitbetaling kan slechts door betaling via bank of giro.
5.5 Indien u niet (tijdig) betaalt, bent u de wettelijke rente en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 100,- verschuldigd. Urban Survival BV kan dan nakoming van haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst bij brief ontbinden.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Urban Survival BV, totdat u aan al uw (betalings-) verplichtingen heeft voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.
6.2 Urban Survival BV is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist de artikelen die het eigendom van Urban Survival BV zijn gebleven bij u weg te (laten) halen en te verkopen.

7. Retourrecht

7.1 U heeft het recht door Urban Survival BV geleverde artikelen binnen tien werkdagen na ontvangst te retourneren in originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur en vermelding van de reden van retourzending.
7.2 Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, betaalt Urban Survival BV u de betaalde prijs, met uitzondering van de verzendkosten en/of rembourskosten van de zending, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen terug.
7.3 Wanneer de door Urban Survival BV afgeleverde artikelen niet binnen de “zichttermijn” van artikel 7.1 zijn teruggezonden, gelden de zaken als door u zonder enig bezwaar geaccepteerd.
7.4 Van het retourrecht zijn uitgesloten: batterijen en accu’s; boeken, waarbij de verpakking is geopend; (artikelen met) software, waarbij de verpakking is geopend; lampen; opgebouwde bouwcomponenten en delen, die reeds opgebouwd waren; bijzondere bestellingen, zoals bestellingen van reserve-onderdelen enz.

8. Garantie

8.1 Urban Survival BV garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen gedurende twaalf maanden na aflevering.
8.2 Garantie-aanspraken kunnen alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij Urban Survival BV worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur.
8.3 Deze garantie houdt in dat indien aan de in 8.2 gestelde voorwaarden is voldaan, Urban Survival BV het artikel of repareert of vervangt (ter keuze van Urban Survival BV) zonder dat u de kosten daarvan dient te betalen. Deze garantie omvat echter geen bijkomende kosten, zoals van in het kader van de reparatie of vervanging getroffen noodzakelijke (bouwkundige e.d.) voorzieningen. Indien het artikel ouder is dan 1 jaar en Urban Survival BV kan het artikel niet meer repareren of heeft het desbetreffende artikel niet meer op voorraad, biedt Urban Survival BV u de mogelijkheid om het vervangende artikel tegen 50% van de kostprijs aan te schaffen, ofwel 50% van het aankoopbedrag retour te ontvangen.
8.4 Deze garantie is niet van toepassing indien: het artikel of apparaat bij terugzending onvoldoende wordt beschermd tegen transportschade; u wijzigingen aan het artikel of apparaat heeft aangebracht; sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing; het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid; sprake is van een van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen enz.; Urban Survival BV niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.

9. Aansprakelijkheid

9.1 De aansprakelijkheid van Urban Survival BV met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder 8 geregelde garantie.
9.2 Urban Survival BV is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, druk- en zetfouten op de website, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.
9.3 Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van Urban Survival BV beperkt tot het bedrag van de terzake verzonden factuur.

10. Geschillen

10.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
10.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar Urban Survival BV is gevestigd bevoegd, tenzij Urban Survival BV voor de rechter van uw woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest.